Privacy- en cookiebeleid

Ik! is een handelsnaam van IAK Verzekeringen BV. Deze zorgverzekering wordt in volmacht uitgevoerd door IAK Volmacht B.V.
Dit is het Privacy Statement van IAK Verzekeringen B.V. en IAK Volmacht B.V. (hierna: ‘IAK’). Hierin zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verkrijgen.

IAK respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Naast de geldende wet- en regelgeving leven wij ook de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars na.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldingen zijn te raadplegen via het meldingenregister op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden van verwerking

Wanneer u een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen
 • De verzekeringsovereenkomst uit te voeren
 • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
 • De integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen
 • De website van IAK te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren. 

Aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst

Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens en andere gegevens aan ons te verstrekken, waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en mobiel telefoonnummer, een en ander afhankelijk van de soort verzekering of financiële dienst die u wenst.

Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst (inclusief betalingsverkeer) en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Tot slot kunnen wij uw gegevens gebruiken om ons klantenbestand te vergroten, statistische analyses uit te voeren en voor marketingdoeleinden.

Onze website en Mijn IAK

Op onze website ik.nl kunt u uw premies berekenen voor diverse verzekeringen, direct online verzekeringen afsluiten, online uw schade melden, een offerte aanvragen of een declaratie indienen voor uw zorgverzekering. Hiervoor hebt u een persoonlijk account nodig.

U kunt een persoonlijk account aanvragen via onze Klantenservice. U krijgt dan per e-mail een wachtwoord toegestuurd. Dit dient u direct weer te veranderen in een persoonlijk wachtwoord. Wanneer u een account aanmaakt vragen wij u ook om ons onder meer de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Dit laatste in verband met extra beveiliging en identificatie voor de website.

Bijzondere gegevens

Bij sommige verzekeringen vragen wij u om ons bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. U kunt hierbij denken aan medische gegevens en strafrechtelijke gegevens.

Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik. Hierbij houden wij ons aan het ‘Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars’ en het ‘Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen’.
Dergelijke bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft toegang tot deze gegevens.

Zorgverzekeringen

In het kader van uw zorgverzekering verwerken wij uw Burgerservicenummer (hierna: bsn). Wij zijn wettelijk verplicht om dit nummer vast te leggen en te gebruiken bij gegevensuitwisseling met zorgaanbieders en indicatieorganen. Dit is geregeld in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

Daarnaast verwerken wij in het kader van (aanvullende) zorgverzekeringen gegevens over uw gezondheid. Dit is nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor een (aanvullende) zorgverzekering. Bedoelde gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze gegevens. Een medisch adviseur is de (tand)arts die IAK op onafhankelijke wijze adviseert over medische zaken en functioneel leiding geeft aan de medewerkers die deze gegevens verwerken. Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan medewerkers verstrekt die onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vallen en een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

Acceptatie-, risico- en fraudebeleid

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij uw gegevens in de databank van het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag).

Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigde agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.
Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Opnemen telefoongesprekken

In het kader van opleiding en training van de IAK Klantenservice en schadebehandeling medewerkers worden willekeurige gesprekken met klanten opgenomen.
Daarnaast worden telefoongesprekken opgenomen voor welbepaalde, vooraf omschreven en gerechtvaardigde doeleinden:

 1. Ter verificatie en onderzoek naar of ten bewijze van opdrachten, transacties en andere (precontractuele) afspraken met de klant;
 2. Indien dat noodzakelijk is ter bestrijding van frauduleuze of andere strafbare gedragingen gericht tegen IAK de groep waartoe IAK behoort dan wel cliënten en medewerkers;
 3. Indien daartoe een voorschrift is gegeven krachtens wet.

De opgenomen telefoongesprekken en eventuele persoonsgegevens daarvan worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Beveiliging

IAK heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. U kunt hierbij denken aan de beveiliging van systemen, netwerken en van onze gebouwen. We hebben hiervoor beheerprocedures ingericht. Ook onze website, waarop uw persoonlijke gegevens te zien zijn, is uitstekend beveiligd. Onbevoegden hebben zo geen toegang tot uw gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend langer wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door ons niet verhandeld aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden. Wel kunnen wij voor onze dienstverlening andere bedrijven inschakelen (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten, clearinghuizen zoals CHA in verband met facturering door apothekers, Centrale Expertise Dienst (CED) in verband met regresrecht, CAK in verband met wanbetaling en bronheffing, Zorginstituut Nederland (ZiNL), de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza), Alarmcentrale SOS International, de met ons samenwerkende of risicodragende verzekeraars en automatiseringsdienstverleners).

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden:

 • wanneer u hiervoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;
 • als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van een aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst;
 • om een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak na te komen;
 • voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
 • ter vrijwaring van uw vitale belangen;
 • voor een zwaarwegend algemeen belang of ter bescherming van uw en onze rechten;
 • ter voorkoming of bestrijding van fraude;
 • in verband met een fusie of overname van of door IAK.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde (werknemers van) bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en ons Privacy Statement na te leven en hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. 

Uitsluitend indien IAK hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of
toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens.

Vecozo

Daarnaast wordt Vecozo (veilige communicatie in de zorg) gebruikt door zorgaanbieders om te controleren of en hoe iemand verzekerd is bij een zorgverzekeraar. IAK is aangesloten bij Vecozo en wisselt in dit kader persoonsgegevens met andere zorgaanbieders uit.

Inzage, correctie, verzet en verwijdering

U kunt de meeste gegevens bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen op ‘Mijn IAK’.
Daarnaast  kunt u ons vragen om een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd en kunt u ons verzoeken uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. Tot slot kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kunt uw verzoek hiertoe schriftelijk indienen bij: 
IAK Verzekeringen
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 90165
5651 CD Eindhoven

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, waarbij we u verzoeken om uw foto en bsn-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken.
Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een reactie.

Vragen of klachten

Onze afdeling Compliance helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit Privacy Statement. Meer informatie over onze klachtenprocedure is hier te vinden.

Wat verwachten wij van u?

IAK doet er alles aan om uw gegevens (persoons- en bijzondere gegevens) vertrouwelijk te behandelen, te gebruiken en te verwerken. Dit neemt niet weg dat wij van u mogen verwachten  dat u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om  gaat en uw inloggegevens, uw persoonsgegevens en polisnummers niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen

IAK behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest actuele versie is steeds opvraagbaar via deze website www.ik.nl.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Graag leggen wij u uit:

 • wat cookies zijn;
 • waarom wij cookies gebruiken;
 • wat voor cookies er zijn.

Wat zijn cookies?

Als u op de websites van IAK bent, kunnen wij informatie verzamelen over uw gebruik van de website, bijvoorbeeld met cookies. Dit betekent dat een server een klein tekstbestand (cookie) naar uw browser stuurt. Bezoekt u de website nog een keer? Dan stuurt de browser de data weer terug naar de server. Zo houdt de server bij wat u eerder heeft gedaan.
Deze cookies gebruiken we om de websites van IAK beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Zo kunnen we nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode bezoeken. IAK gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Waarom gebruiken we cookies?

IAK plaatst cookies:

 • om haar webdiensten aan de bezoeker te kunnen leveren;
 • om het gebruik van haar websites voor de bezoeker te vergemakkelijken;
 • om het gebruik van haar websites te analyseren. Zo kunnen we onze websites optimaliseren;
 • om meer gerichte informatie op onze websites te plaatsen;
 • om informatie te verzamelen over de bezoekers van onze websites. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren;
 • voor het sturen van gerichte communicatie;
 • voor het meten van resultaten van marketingactiviteiten rond onze producten.

Ook kunnen we gegevens betrekken die derden rechtmatig hebben verzameld zoals adresgegevens.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van IAK vergemakkelijken, kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. U kunt dit gemakkelijk vinden met de helpfunctie van uw browser. Als u deze cookies uitzet, kunt u niet altijd alle mogelijkheden van de websites van IAK gebruiken. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan steeds opnieuw uit.

Welke cookies zijn er?

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Permanente cookies
  Met een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kunnen we daardoor speciaal op uw voorkeuren instellen. Ook als u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit met een cookie onthouden. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
 • Sessiecookies
  Met een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • Tracking cookies van onszelf
  Wij plaatsen cookies op uw apparatuur. Deze kunnen wij opvragen als u een website uit ons netwerk bezoekt. Zo kunnen wij zien dat u ook op andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Uw profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar is alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel. Zo passen deze zo goed mogelijk bij u.
 • Google Analytics cookies
  Google plaatst een cookie op onze website. Dit is onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, anonimiseren zij zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie gaat naar servers in de Verenigde Staten. Google zegt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens is.

Op de websites van IAK staat een aantal links naar andere websites van organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat zij met uw gegevens doen. Wij adviseren u het privacystatement van die website te lezen.

Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan steeds opnieuw uit. De helpfunctie van uw browser kan u helpen bij het aanpassen van de instellingen voor het accepteren van cookies.

Laatste wijziging: april 2017